Puntpaprika specialist
SweetPoint

SweetPoint
SweetPoint is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.sweetpoint.nl
info@sweetpoint.nl
+31(0)174 – 67 13 00
2675 LC Honselersdijk

Persoonsgegevens die wij verwerken
SweetPoint verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@sweetpoint.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sweetpoint.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SweetPoint verwerkt uw persoonsgegevens met het doel u te kunnen bellen of e-mailen voor zover dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De grondslag daarvoor is het uitvoering kunnen geven aan de gesloten overeenkomst, dan wel een gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
SweetPoint neemt niet (uitsluitend) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SweetPoint tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SweetPoint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de benodigde tijd om uw vraag of opmerking te kunnen behandelen. Na behandeling worden uw gegevens ten hoogste 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

SweetPoint verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SweetPoint blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Functionele en technische cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden en dat de pagina vertaald kan worden. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Analytische cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ook het gebruik van deze cookies is zonder toestemming toegestaan. Wel dient u over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SweetPoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sweetpoint.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SweetPoint en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sweetpoint.nl.

Bij twijfel over de identiteit van de aanvrager kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SweetPoint wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie: Version: 15-08-2018